Telefon: 0561 4992-0

Baunataler Diakonie Kassel e. V.

Sozial

Kirchbaunaer Straße 19
34225 Baunatal

Behinderteneinrichtung
0561 94951- 0
info@baunataler-diakonie-kassel.de